اعضای گروه - لیست اعضا
مدیر گروه

آقای دکتر احمد سعیدی

آقای دکتر احمد سعیدی
اعضای هیات علمی گروه

آقای دکتر احمدرضا روشن آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
آقای دکتر رضا منیعی آقای دکتر احمد علی یزدان پناه
کارشناسان گروه

آقای داوود جعفری خانم زینب امینی آقای ایمان جبلی
آقای داوود جعفری خانم زینب امینی آقای ایمان جبلی
خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی
خانم هما فضلی خانم فرزانه صحرائی خانم فاطمه عظامی