اعضای گروه - اعضا
مدیر گروه

خانم دکتر سیما بوذری

خانم دکتر سیما بوذری
اعضای هیات علمی گروه

آقای احمد حیدری عبدی خانم دکتر مهرناز روشنایی آقای دکتر مقصود فراستخواه
آقای احمد حیدری عبدی خانم دکتر مهرناز روشنایی آقای دکتر مقصود فراستخواه
کارشناسان گروه

آقای آیدین تاتاری خانم زهره سیفی پور خانم مریم شهسواری
آقای آیدین تاتاری خانم زهره سیفی پور خانم مریم شهسواری