اعضای گروه - دکتر مقصود فراستخواه

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: مقصود

نام خانوادگی: فراستخواه

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۵۶

ایمیل: m_farasatkhah@irphe.ir

Dr. Maghsoud Farastkhah

?