اعضای گروه - اعضا
مدیر گروه

آقای دکتر محمد جواد صالحی

آقای دکتر محمد جواد صالحی
اعضای هیات علمی گروه

آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر یعقوب انتظاری خانم معصومه قارون
آقای دکتر یزدان ابراهیمی آقای دکتر یعقوب انتظاری خانم معصومه قارون
کارشناس مسئول گروه

Mrs. Parivash Asadi
خانم پریوش اسدی