اعضای گروه - دکتر محمد جواد صالحی

مشخصات عمومی AWT IMAGEAWT IMAGE

نام: محمد جواد

نام خانوادگی: صالحی

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۷۸-۰۲۱

ایمیل: j_salehi@irphe.ir

Dr. Javad Salehi

مدارک دانشگاهی

 1. دکترای تخصصی، اقتصاد و مدیریت مالی  آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹.

 1. کارشناسی ارشد، توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۴.

 1. کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه مازندران، ۱۳۷۰.

سوابق اجرایی

 1. کارشناس محاسبات، اداره پست بین‌الملل وزارت پست، ۱۳۷۲-۱۳۷۱.

 1. دبیر کمیته رفاه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۰-۱۳۷۸.

 1. دبیر کمیته ترفیعات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۴-۱۳۷۹.

 1. پژوهشگر، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۷۶-۱۳۷۴.

 1. رئیس کتابخانه و انتشارات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳-۱۳۸۱.

 1. پدبیر کمیته انتشارات، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳-۱۳۸۱.

 1. مشاور اقتصادی، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۴-۱۳۸۲.

 1. عضو کارگروه سیاستهای حمایتی بازار کار، وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۸۷.

 1. عضو پانل اقتصاد گردشگری، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری، ۱۳۹۰.

 1. مدیر پروژه بخش اقتصاد کلان و بازار کار، استانهای قم و کرمانشاه، تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کشور،۱۳۹۰.

 1. سرپرست کارگروه توسعه منابع انسانی و دانش افزایی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ تا کنون.

 1. مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۹۳ تا کنون.

 1. نماینده دولت در دومین همایش دولت، کارگر و کارفرما، وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۷۷.

 1. ارائه مشاوره در طرح‌های مختلف در مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی

 1. راهنمایی،مشاور،ارزیابی و داوری چندین مقاله و پایان نامه

 1. شرکت در کنفرانس علمی از جمله طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، همایش توسعه، چالش‌ها و فرصت‌ها، همایش معاونین آموزشی (یزد)

 1. مأمور در دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۸.
سوابق تدریس

 1. اقتصاد تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، ۱۳۹۲.

 1. اقتصاد آموزش ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ۱۳۹۳.

 1. اقتصاد آموزش، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی۱۳۹۳-۱۳۹۲.

 1. اقتصاد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۹۵-۱۳۹۴.

 1. اقتصاد آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.

 1. کلیات اقتصاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی، ۱۳۹۱.

 1. کلیات اقتصاد واقتصاد آموزش، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی، ۱۳۹۰ تا کنون.

 1. اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، توسعه اقتصادی، مالیه عمومی، دانشگاه پیام نور،  واحد الیگودرز، ۱۳۷۶-۱۳۷۵.

 1. اقتصاد خرد وکلان، و اقتصاد آموزش، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶.

 1. اقتصاد خرد و کلان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، ۱۳۷۶-۱۳۷۴.

 1. اقتصاد خرد و کلان، پول و بانکداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۷۵ تاکنون.

 1. اقتصاد خرد و کلان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ۱۳۷۹-۱۳۷۸.

 1. اقتصاد خرد و کلان ، وزارت بازرگانی، آمادگی کارشناسی ارشد،  ۱۳۸۲-۱۳۸۱ (دو دوره).

 1. اقتصاد خرد و کلان، اطاق تعاون، آمادگی کارشناسی ارشد، ۱۳۸۲-۱۳۸۱.

 1. مبانی علم اقتصاد، مؤسسه آموزشی کشتیرانی۱۳۸۶-۱۳۸۲.
برگزاری کارگاه های علمی

 1. آشنایی با روش های توسعه صادرات غیرنفتی، برگزاری برای بیش از ۱۵ استان کشور، وزارت بازرگانی.

 1. آشنایی با روش های برگزاری نمایشگاه ها، برگزاری برای بیش از ۱۵ استان کشور، وزارت بازرگانی.

شرکت در کارگاه های آموزشی

 1. کارگاه آموزشی روش تدریس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۷۸.

 1. کارگاه آموزشی کارآفرینی در مراکز پژوهشی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.

 1. کارگاه آموزشی SPSS، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. کارگاه آموزشی روش تحقیق، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. کارگاه آموزشی طراحی و ساخت و انتشار صفحات Web، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲.

 1. دوره زبان انگلیسی (Intermediate)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹.

 1. دوره زبان انگلیسی (IELTS)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲.

 1. روش تحقیق کمی و کیفی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲.
سخنرانی

 1. وضعیت دانش آموختگان در بازار کارف مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۷.

 1. اثرات آموزش بر رشد اقتصادی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشور، آموزش و پرورش منطقه ۴ تهران، ۱۳۸۲.

 1. اثر نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۹۰.

 1. مدیریت خرید خارجی،شهرداری تهران،۱۳۹۱.

 1. رویکردهای محاسبه ذخیره سرمایه انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۹۱.
طرح های پژوهشی

 1. ارزیابی اقتصادی نوسازی بافت فرسوده منطقه ۹ تهران، سازمان نوسازی شهر تهران،۱۳۸۵ (مجری طرح).

 1. بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۷ (مجری طرح).

 1. تحلیل و بررسی بخش اقتصادی طرح جامع کیش، سازمان مناطق آزاد، ۱۳۷۷ (مجری طرح).

 1. اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹ (مجری طرح).

 1. محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲ (مجری طرح).

 1. مقایسه تطبیقی بیمه بیکاری در ایران و سایر کشورها، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۱۳۸۳ (مجری طرح).

 1. تدوین سند توسعه سرمایه گذاری و اشتغال کشور، استان های قم و کرمانشاه، بخش بازار کار و اقتصاد کلان قم و کرمانشاه، وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۹۰ (مجری طرح).

 1. جایگاه هزینه‌های آموزش عالی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۲ (مجری طرح).

 1. ارائه الگویی برای اندازه گیری موجودی سرمایه انسانی و برآورد آن در ایران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۹۲ (مجری طرح).

 1. رتبه‌بندی آسیب پذیری شهرهای استان چهار محال و بختیاری در مقابل بلایای طبیعی، مؤسسه پژوهش هلال احمر، ۱۳۷۸ (همکار طرح).

 1. ارائه الگوی تخصیص بهینه منابع مالی در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۷۵ (همکار طرح).

 1. مطالعه تطبیقی کارایی مدیریت‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۷۶ (همکار طرح).

 1. ارزیابی عملکرد دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی بخش درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۳۷۸ (همکار طرح).

 1. برآورد هزینه سرانه در دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۷ (همکار طرح).

 1. بررسی راههای ارتقا و توسعه دانشگاههای محروم کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۹ (همکار طرح).

 1. تعیین پایگاه اقتصادی- اجتماعی (SES) دانشجویان دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و صنعتی شریف، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. بررسی تمایل دانشجویان رشته برق و کامپیوتر دانشگاههای تهران و صنعتی شریف به خروج از کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲.
گزارش تخصصی

 1. بررسی میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۷۴-۱۳۷۳، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۵.

 1. بررسی و تلخیص گزارش‌های طرح جامع تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۷۶.

 1. علل اقتصادی مؤثر در فرار مغزها، تدوین سند ملی حفظ،‌ جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. مبانی تئوریک و تجربه کشورها در خصوص نخبگان، تدوین سند ملی حفظ، جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. تلفیقی از تجارب کشورها در زمینه شناسایی، پرورش و جذب نخبگان، تدوین سند ملی حفظ، جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳. (همکار)

 1. تنگناها و مسائل اساسی مربووط به نخبگان، تدوین سند ملی حفظ، جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳. (همکار)

 1. آموزش عالی در یک نگاه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،۱۳۸۱.

 1. جذب نخبگان و ارتباط آن با جابجایی نیروی انسانی متخصص، تدوین سند ملی حفظ، جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. جذب نخبگان کشورهای در حال توسعه و سیاستگذاری در دانش و نوآوری در کشورهای OECD، تدوین سند ملی حفظ، جذب و استفاده بهینه از نخبگان، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۳.

 1. بررسی وضعیت شاخص‌های کلیدی آموزش عالی در سال ۱۳۷۹ و مقایسه آن با سال ۱۳۸۰، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،- ۱۳۸۱.

 1. سیاست‌های راهبردی برنامه سوم توسعه بخش آموزش عالی و اقدامات انجام شده در سال ۱۳۸۰، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. اهداف هلدینگ هتلداری و نگاهی اجمالی به صنعت توریسم در ایران، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۳.

 1. تدوین برنامه سه ساله گروه هتل‌های پارس، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۲.

 1. بررسی عملکرد گروه‌های هتل‌های پارس در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۲.

 1. نگاهی به بازارهای سرمایه، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۳.

 1. مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی استراتژیک، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۳.

 1. مفاهیم برنامه و برنامه‌ریزی (روش‌ها و فرایند برنامه‌ریزی توسعه بخش آموزش عالی)، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۰.

 1. تحلیلی بر آمار دانشجویی و هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال تحصیلی ۸۰-۱۳۷۹، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. ارزیابی اقتصادی ساخت هتل ۵ ستاره در شهر قم، شرکت مهندسی مشاور آهون، ۱۳۸۶.

 1. طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه، مطالعات اقتصادی، شرکت مهندسین مشاور  آی تک، ۱۳۸۸.
انتشارات

کتاب ها:
 1. گزارش ملی آموزش عالی ایران سال ۱۳۸۰، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، همکار اصلی.

 1. گزارش ملی آموزش عالی ایران ۱۳۸۲، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، همکار اصلی.

 1. سرمایه انسانی، مفاهیم، نظریات و کاربرد، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، در مرحله پایانی تدوین.
مقالات علمی:
 1. اثر نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی بر امید به زندگی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۹.

 1. اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۹۰.

 1. محاسبه نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در مناطق مختلف جهان، مجله نامه آموزش عالی،۱۳۹۱.

 1. اثرات سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۳۸۱.

 1. محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۴.

 1. بررسی الگوهای رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲.

 1. عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۸۲.

 1. ضرورت سرمایه گذاری در صنعت هتلداری، شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس، ۱۳۸۳.

 1. ضرورت آموزش در پژوهش، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، خبرنامه آموزش عالی، ۱۳۸۰.

 1. کارآفرینی در مراکز پژوهشی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، خبرنامه آموزش عالی شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۷۹.

 1. سرمایه انسانی بنیان توسعه، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نامه آموزش عالی، شماره ۱، ۱۳۸۲.

 1. اثرات اقتصادی آموزش، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، نامه آموزش عالی، شماره ۵، ۱۳۸۳.

 1. اثر نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی بر رشد اقتصادی ایران، همایش تحصیلات تکمیلی، چالشها و فرصتها، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۱۳۹۲.