گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۹ | 
  • بررسی راهکارهای اجرایی ارتباط دانشگاه و صنعت
  • پیاده‌سازی طرح افزایش دسترسی به آموزش عالی
  • طراحی فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاهها
  • درخواست پیشنهاد طرح (RFP) برای ارتباط با نخبگان خارج از کشور و روش‌های جذب همکاری علمی با آنها