گروه برنامه ریزی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۹ | 
  • بررسی و تحلیل مقایسه‌ای برنامه‌های راهبردی دانشگاهها با تأکید بر برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله
  • آسیب شناسی برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران در دو سطح کلان و خرد
  • آسیب شناسی فرایند اطمینان از کیفیت در آموزش عالی ایران ( موانع و چالشها)
  • برنامه‌ریزی درسی دانشگاه‌ها
  • برنامه‌ریزی Teaching Learning در سیستم آموزش‌عالی
  • برنامه‌ریزی جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان
  • برنامه‌ریزی جهت بهبود ارتقای شغلی و رفاهی اعضای هیأ‌ت علمی