جمع آوری آمار ثبتی در سال تحصیلی 93-1392

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۷/۸ | 

فرآیند جمع آوری آمار ثبتی سال تحصیلی 93-1392 از تاریخ 92/07/02 با ارسال نامه به کلیه مراکز و موسسات آموزش عالی آغاز گردید.

جهت دریافت فایل خام آماری و راهنمای جمع آوری آمار ثبتی، به آدرس http://stat.irphe.ir مراجعه فرمایید.

همچنین می توانید فایل نامه ارسالی برای مراکز را از اینجا دریافت نمایید.

کلیدواژه ها: آمار ثبتی 93-92 |