سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا رشیدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا رشیدی با موضوع "ارزشیابی درونی و بیرونی: ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی" مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: ارزشیابی درونی و بیرونی | دکتر زهرا رشیدی |