سخنرانی جناب آقای دکتر یزدان منصوریان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر یزدان منصوریان عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با موضوع "کاربرد رویکرد کیفی در معنابخشی به مفاهیم آموزشی و تربیتی، نکته‌ها و اشاره‌ها" مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: کاربرد رویکرد کیفی در معنابخشی به مفاهیم آموزشی و تربیتی | دکتر یزدان منصوریان |