دفاع نخستین پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | 

دفاع نخستین پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی خانم زهرا اصغری کهنموئی با عنوان "بازشناسی توانمندی و مهارت های آموزشگران آموزش عالی در چارچوب جریان های اثر گذار عصر دانش" در تاریخ ۹۴/۱۰/۷ با موفقیت برگزار گردید که ضمن تبریک، توفیق هر چه بیشتر در مدارج بعدی تحصیلی را از خداوند متعال برای ایشان آرزومندیم.

کلیدواژه ها: دفاع نخستین پایان نامه دانشجویی دوره کارشناسی ارشد | زهرا اصغری کهنموئی | بازشناسی توانمندی و مهارت های آموزشگران آموزش عالی در چارچوب جریان های اثر گذار عصر دانش |