سخنرانی جناب آقای دکتر هادی سیدی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۷ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر هادی سیدی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با موضوع "خدمات آموزشی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی" مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر هادی سیدی | خدمات آموزشی و الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی |