سخنرانی جناب آقای دکتر علی دینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۲ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر علی دینی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با موضوع "الگوسازی نظری رابطه حکمرانی، ظرفیت جذب، یادگیری و نوآوری فناورانه" مورخ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۳ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: یادگیری و نوآوری فناورانه | مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی | آقای علی دینی | الگوسازی نظری رابطه حکمرانی | ظرفیت جذب |