برنامه این هفته زاویه با حضور مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه

«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ کارآمد یا ناکارآمد؟» عنوان برنامه این هفته زاویه با حضور مقصود فراستخواه و محمد محسنی است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ کارآمد یا ناکارآمد؟» عنوان برنامه این هفته زاویه است. در برنامه این هفته زاویه، مقصود فراستخواه و محمد حسنی درباره سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گفتگو خواهند پرداخت.
کلیدواژه ها: شبکه چهار سیما | دکتر مقصود فراستخواه | برنامه زاویه |