برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه خاتم

کارگاه آموزشی "روش و فنون تدریس" و "ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی" توسط جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه در روزهای شنبه ۴ شهریور، دوشنبه ۶ شهریور و چهارشنبه ۸ شهریور در دانشگاه خاتم برگزار گردید.
کلیدواژه ها: ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی | روش و فنون تدریس | دانشگاه خاتم | کارگاه آموزشی | دکتر مقصود فراستخواه |