لغو سخنرانی سرکار خانم دکتر سمیه فریدونی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۲ | 

AWT IMAGE

سخنرانی خانم دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "پیامدهای اجتماعی گسترش کمی آموزش عالی" که قرار بود در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردد لغو گردید و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق وب سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اعلام خواهد شد.

کلیدواژه ها: خانم دکتر سمیه فریدونی | پیامدهای اجتماعی گسترش کمی آموزش عالی |