سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۰ | 

IRPHE Logo                    جمعیت توسعه علمی ایران

سخنرانی جناب آقای دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد وزارت علوم | دکتر یعقوب انتظاری |