سخنرانی جناب آقای دکتر داود معصومی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۲ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر داود معصومی استاد دانشگاه ارهوس دانمارک با موضوع "چارچوب کیفیت ملی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: چارچوب کیفیت ملی | دانشگاه ارهوس دانمارک | دکتر داود معصومی |