سخنرانی جناب آقای دکتر عیسی ثمری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۹ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر عیسی ثمری عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی با موضوع "مؤلفه های توسعه دانشگاهی از نگاه مدیران - توسعه یا گسترش؟" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: گروه علوم تربیتی | مولفه های توسعه دانشگاهی از نگاه مدیران | دکتر عیسی ثمری | دانشگاه محقق اردبیلی |