پنل چهاردهم: آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم در بستر برنامه کار...

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱ | 

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی، پنل تخصصی با موضوع "آینده برنامه ملی ایران برای بازاندیشی یادگیری مداوم در بستر برنامه کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار" بمنظور بحث و تبادل نظر و آینده اندیشی با حضور تنی چند از نمایندگان علمی دستگاههای مرتبط و صاحبنظران دانشگاهی در روز سه شنبه مورخ ۲ آذرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

• دریافت فایل پنل چهاردهم با حجم ۱.۲۱ مگابایت

کلیدواژه ها: پنل چهاردهم |