سخنرانی جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۱۴ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر محمود ابوالقاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع "وارونگی در آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر محمود ابوالقاسمی | وارونگی در آموزش عالی |