آغاز موج دوم طرح بررسی سرمایه اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۲/۱۴ | 

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بر اساس رسالت و ماموریت ذاتی خود موج دوم طرح سنجش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه ها را آغاز نموده است. این پژوهش در قالب مطالعه طولی طراحی شده است و روند رشد و نزول سرمایه اجتماعی نسبت به ده سال گذشته را پایش می کند. در موج دوم این تحقیق سه هزار نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از یازده دانشگاه کشور به صورت نمونه به پرسشنامه تحقیق پاسخ خواهند داد. در این تحقیق ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد. مرحله جمع آوری این پژوهش در طول اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۵ در دانشگاه های هدف در حال اجرا است.

» موج اول این تحقیق در سال ۱۳۸۳ انجام پذیرفته است.