برگزاری کارگاه آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱/۲۹ | 

کارگاه آموزشی با موضوع "آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی" همزمان با برگزاری کنگره ملی آموزش عالی در دو مرحله ی صبح و عصر برای مدیران دانشگاهی و معاونین آموزشی توسط آقای دکتر سید هادی مرجائی در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ در محل دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دانشگاه پژوهی | IR | دکتر مرجائی | دانشگاه تربیت مدرس | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |