مدیریت اسناد و فایل‌ها

مقالات
# عنوان سند بروزرسانی حجم فایل دریافت
1 Digital Competitions of Iranian Virtual Universities ۱۳۹۳/۶/۱۰ 211.98 KB
2 International Financial Reporting Standards (IFRS), Reality or Exaggeration ۱۳۹۳/۴/۳۱ 27.06 KB
3 Detecting success factors of electronic customer relationship management (e_CRM) system ۱۳۹۳/۴/۳۱ 262.5 KB
4 Identifying and selection the Dominant Criteria in Strategic Planning Process for Strategic Universities ۱۳۹۳/۴/۳۱ 234.79 KB
5 Proposed Model for Implementation of Expert System for the Planning of Strategic Construction Projects as a Tool ۱۳۹۳/۴/۳۱ 408.72 KB
6 بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطهاي بر وفاداري دانشجویان ۱۳۹۳/۴/۳۱ 363.67 KB
7 برسی تاثیرات مستقیم عناصربازاریابی رابطه ای بروفاداری دانشجویان ۱۳۹۳/۴/۳۱ 363.68 KB
8 شناسایی عوامل مؤثربرکیفیتonlineدرپذیرش مدل های کسب وکارالکترونیکی ۱۳۹۳/۴/۳۱ 508.52 KB
9 تغییروتحول درسیستم های اطلاعاتی سازمان ها ۱۳۹۳/۴/۱۷ 4864.51 KB
10 ارزیابی راههای تؤسعه سیستمهای اطلاعاتی مولد گزارشهای رسمی آماری در سازمانهای جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۳/۴/۳۱ 5092.92 KB
11 طراحی وتبین سیستم تسهیم دانش درسازمانهای دولتی ۱۳۹۳/۴/۱۷ 248.37 KB
12 شناسایی مولفه های اساسی برای ورود شرکت های ایرانی به حوزه ی ائتلافهای استراتژیک ۱۳۹۳/۴/۳۱ 517.97 KB
13 روش شناسایی نیاز سنجی اطلاعاتی پایگاه های تجارب الکترونیکی ۱۳۹۳/۴/۱۸ 666.23 KB
14 شناسایی و ارتقاء مزیت های رقابتی مراکز آموزش عالی کشور مبتنی بر رقابتهای دیجیتالی ۱۳۹۳/۴/۱۸ 1000.5 KB
15 رقابت های دیجیتالی دانشگاههای مجازی کشور زمینه ساز دانشگاه کارآفرین ۱۳۹۳/۴/۱۸ 872.66 KB
16 شاخص های رقابتی دانشگاه های مجازی کشور ایران مبتنی بر یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۳/۴/۱۸ 829.16 KB
17 تاثير فن آوري اطلاعات بر توانمندسازي مشاغل سازمان ۱۳۹۳/۴/۳۱ 776.71 KB
18 اعتماد و تسهیم دانش؛ اهرم های کلیدی بر شکل گیری سازمان مجازی ۱۳۹۳/۴/۳۱ 945.27 KB
19 شناخت شناسی مدیریت دانش در بهره گیری از فناوری های نوین راهبردی در سازمان ۱۳۹۳/۴/۳۱ 326.51 KB
20 مبانی طراحی وتوسعه سیستمهای اطلاعاتی انباردرواحدهای تولیدی ومراکزتهیه وتوزیع ۱۳۹۳/۴/۳۱ 173.6 KB
21 شکل پذیری نشان تجاری درپایگاه اطلاع رسانی کسب وکارهای الکترونیکی؛استعدادهاوراه کارها ۱۳۹۳/۴/۱۷ 262.34 KB
22 بررسی رابطه انعطاف پذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامه ریزی راهبردی ۱۳۹۳/۴/۲۳ 812.97 KB
23 ارائه الگوي بكارگيري تجارت الكترونيك با رويكردي امنيتي در سازمان های استراتژیک کشور ۱۳۹۳/۴/۳۱ 176.64 KB
24 شناسایی عوامل پیچیدگی وبی نظمی های اجتناب ناپذیر به کمک نظریه فازی درفرآیند برنامه ریزی رسانه ملی ۱۳۹۳/۴/۲۱ 714.78 KB
25 تدوین راهبردهای ولزوم شناخت ۱۳۹۳/۴/۲۱ 4669.76 KB
26 چشم انداز کاربردهای تفکر فازی درمدیریت رسانه ۱۳۹۳/۴/۳۱ 308.79 KB
27 گردشگری الکترونیکی ۱۳۹۳/۴/۲۱ 4 KB
28 مقدمه اي بر برنامه ريزي راهبردي : مجله پيام مديران ،سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،شماره13،سال 1378 ۱۳۹۳/۴/۳۱ 2840.01 KB
29 شناسايي و ارتقاء سطح مزيتهاي رقابتي سازمان از طريق استقرار كارت امتيازدهي متوازن براساس نيروهاي پنجگانه پورتر ۱۳۹۳/۴/۲۳ 313.81 KB
30 گونه شناسی مدل هاي فرآيند برنامه‌ريزي راهبردی به منظور انتخاب مدل مناسب در برنامه ریزی راهبردی آموزش عالی، تهران 1389 ۱۳۹۳/۴/۳۱ 2276 KB
31 فراز و نشیب در تعریف استراتژی(بررسی تطبیقی)، دومين کنفرانس مدیریت استراتژیک، تهران، 1386 ۱۳۹۳/۴/۳۱ 3954.06 KB
32 روش شناسی انتخاب گزیده های کاربردی از برنامه ریزی راهبردی، ماهنامه افق رسانه، شماره 82، 1388 ۱۳۹۳/۴/۳۱ 1697.99 KB
33 بررسی همراستایی نشانگر های ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی در فرآیند برنامه ریزی راهبردی ۱۳۹۳/۴/۳۱ 900.46 KB
34 تدوین راهبرهای دربرنامه ریزی رسانه ۱۳۹۳/۴/۳۱ 2035.85 KB
35 برنامه ریزی استراتژیک _گذشته؛حال؛آینده ۱۳۹۳/۴/۳۱ 3724.85 KB
36 طرح ریزی ابزارهای مدیریت دانش درمدیریت ریسک پروژه های اکتشاف صنعت نفت درراستای متدولوژیPMBOK ۱۳۹۳/۴/۳۱ 585.07 KB
37 طبقه بندي شاخص هاي كليدي در تبيين الگوي منشور پروژه براي مديريت پروژه هاي شهري ۱۳۹۳/۴/۳۱ 626.35 KB
38 ارائه مدل مفهومی برای پیاده سازی سیستم خبره برنامه ریزی پروژه های ساختمانی به عنوان ابزار مدیریت دانش سازمان مجری پروژه ۱۳۹۳/۴/۳۱ 2380.36 KB