تأمین نیروی پیمانی و رسمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۸/۱۸ | 
حسب نیاز فوری مؤسسه به تأمین نیروی انسانی برای تصدی مشاغل و پستهای زیر از بین نیروهای پیمانی و رسمی، متقاضیان همکاری با مؤسسه بصورت مأموریت و یا انتقال از سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزشی پژوهشی و ستاد وزارت می توانند با ارسال درخواست همکاری بهمراه خلاصه سوابق تحصیلی - کاری (رزومه) به آدرس مؤسسه ، اقدام نمایند.
۱- انبار دار و جمع دار اموال
۲- کار گزین
۳- کارپرداز
۴- رئیس امور اداری
کلیدواژه ها: تامين نيروی انسانی | دعوت به کار | انباردار | کارگزين | کارپرداز | رئيس امور اداری |