سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | 
کلیدواژه ها: رئیس پژوهشگاه صنعت نفت | دانشگاه تربیت مدرس | تجربه های مدیریتی و چشم انداز موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | دکتر جعفر توفیقی |