سخنرانی جناب آقای دکتر رضا نوروززاده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۶ | 

IRPHE

سخنرانی جناب آقای دکتر رضا نوروززاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با عنوان "نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی علمی کاربردی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: نظام برنامه ریزی درسی آموزش عالی علمی کاربردی | دکتر رضا نوروززاده |