دوره‌های برگزار شده - کارگاه آشنایی با کارویژه‌های دانشگاه پژوهی (IR)
کارگاه "آشنایی با کارویژه­های دانشگاه پژوهی (IR)"؛ توسط آقای دکتر پرویز ساکتی؛ عضو محترم هیأت علمی دانشگاه شیراز، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان روز پنج­شنبه مورخ ۱۳۹۷.۰۲.۲۰ به‌ مدت  ۸  ساعت  برگزار شد.