سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان "اندیشه دانشگاه و بحران آن در ایران" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: اندیشه دانشگاه و بحران آن در ایران | دانشگاه علامه طباطبایی | دانشکده علوم ارتباطات | دکتر هادی خانیکی |