سخنرانی جناب آقای دکتر سیّد هادی صادقی

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر سیّد هادی صادقی دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش الکترونیکی - دانشگاه سیدنی استرالیا با عنوان "ارزیابی تطبیقی پارادایمهای یادگیری الکترونیک - نمونه مورد بررسی: دانشگاههای آمریکا و استرالیا" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

 

کلیدواژه ها: دکتر عباس بازرگان | دکتر سیّد هادی صادقی | دانشگاه سیدنی استرالیا | ارزیابی تطبیقی پارادایمهای یادگیری الکترونیک |