سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده

IRPHE Logo

سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده دانش آموخته آموزش علوم از دانشگاه فلوریدای مرکزی آمریکا با عنوان "جامعه پذیری دانشجویان دکتری بین المللی رشته مهندسی در آمریکا: مطالعه پدیدار شناختی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

محورهای بحث

- ورود قواعد بازار به آموزش عالی برای پاسخگویی به روند جهانی افزایش تقاضا
- بینالمللی شدن دانشگاهها ضرورتی برای بقا؛ واکاوی تجربههای جهانی


 

کلیدواژه ها: دانشگاه فلوریدای مرکزی آمریکا | پاسخگویی به روندهای جهانی | دکتر سونا قلی زاده |