سخنرانی جناب آقای دکتر عباس رشنوادی

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر عباس رشنوادی استادیار گروه برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "فضیلت و صلاحیت در مکاتب مدیریت" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: فضیلت و صلاحیت در مکاتب مدیریت | دکتر عباس رشنوادی |