عکس‌ها


تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور

سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی

سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه
رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه
و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه