سخنرانی جناب آقای سید هادی مرجائی

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای سید هادی مرجائی استادیار گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها؛ رویکردها و مولفه ها"  در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

کلیدواژه ها: دکتر سید هادی مرجائی | مسئولیت اجتماعی دانشگاه |