برنامه این هفته زاویه با حضور مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه

«سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ کارآمد یا ناکارآمد؟» عنوان برنامه این هفته زاویه با حضور مقصود فراستخواه و محمد محسنی است.
به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ کارآمد یا ناکارآمد؟» عنوان برنامه این هفته زاویه است. در برنامه این هفته زاویه، مقصود فراستخواه و محمد حسنی درباره سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به گفتگو خواهند پرداخت.
دکتر مقصود فراستخواه: ایدئولوژی دولتی بر سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش حاکم است و اسلام و مبانی فرهنگی دینی را بر اساس روایتی دولتی بیان می‌کند، این امر کل سند را التقاطی و مشوش کرده است.
  • برای مطالعه نظرات ایشان به اینجا مراجعه فرمایید.
کلیدواژه ها: دکتر مقصود فراستخواه | شبکه چهار سیما | برنامه زاویه |