سخنرانی جناب آقای دکتر مالک شجاعی

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای دکتر مالک شجاعی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع "از فلسفه علوم انسانی چه درسهایی برای توسعه علمی ایران معاصر می توان آموخت؟" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی | دکتر مالک شجاعی |