اخبار - اعضای گروه
مدیر گروه

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

آقای دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
اعضای هیات علمی گروه

خانم دکتر مهتاب پورآتشی

آقای دکتر داود حاتمی

آقای دکتر سید هادی مرجائی
خانم دکتر مهتاب پورآتشی آقای دکتر داود حاتمی آقای دکتر سید هادی مرجائی
کارشناس گروه

خانم فریماه مهربان
خانم فریماه مهربان