برگزاری کارگاه تحلیل آماری پیشرفته

دوره اول کارگاه تحلیل آماری پیشرفته با نرم افزار SPSS برای دانشجویان دکتری ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه میسور هند با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انجمن اسلامی دانشجویان میسور در ۹ آگست ۲۰۱۷ (۱۸ مرداد ۹۶) برگزار شد.
کلیدواژه ها: کارگاه تحلیل آماری پیشرفته | SPSS | دکتر سیدهادی مرجائی |