سخنرانی آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

IRPHE Logo

سخنرانی جناب آقای دکتر حسین ابراهیم آبادی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با موضوع "تحولات فرهنگی، فضای مجازی و آینده دانشگاه" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی | تحولات فرهنگی فضای مجازی و آینده دانشگاه | دکتر حسین ابراهیم آبادی |