سخنرانی خانم دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۷ | 

IRPHE Logo

سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی فارغ التحصیل دکتری مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی با موضوع "آسیب شناسی پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شهر تهران" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر مریم سادات قریشی | آسیب شناسی پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شهر تهران | دانشگاه شهید بهشتی |