سخنرانی جناب آقای احمدرضا روشن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | 

AWT IMAGE

سخنرانی جناب آقای احمدرضا روشن با موضوع "حکمرانی خوب در آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: حکمرانی خوب در آموزش عالی | احمدرضا روشن |