اخبار : سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر مهتاب پورآتشی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با موضوع "رقابت در آموزش عالی" در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در سالن کنفرانس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: دکتر مهتاب پورآتشی | رقابت در آموزش عالی |