سخنرانی سرکار خانم دکتر صائمیان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | 

AWT IMAGE

سخنرانی سرکار خانم دکتر صائمیان با همکاری جمعیت توسعه علمی ایران با موضوع "رویکردهای توسعه سرمایه انسانی" مورخ سه شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی | جمعیت توسعه علمی ایران | دکتر صائمیان | موسسه پژوهش |