معرفی دوره‌ها - دوره ارزیابی عملکرد دانشگاهی و پیچیدگی آن

عنوان کارگاه: ارزیابی عملکرد دانشگاهی و پیچیدگی آن

هدف:

آشنایی شرکت کنندگان در کارگاه با مفاهیم دانشگاه، ارزیابی عملکرد دانشگاهی و تامل در پیچیدگی های علل ارزیابی فعالیت های دانشگاهی براساس نقد رویکرد های ساده نگر در ارزیابی عملکرد دانشگاهها

موضوعات مورد بررسی:

  • دانشگاه سازمانی پیچیده (محورهای مهم در بررسی پیچیدگی سیستم دانشگاهی)
  • چیستی ارزیابی عملکرد دانشگاهها و مسایل آن ها

مخاطبان:

مدیران و کارشناسان ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاهها، معاونان دانشگاهها و دانشکده ها، مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی

مدت کارگاه: ۶ ساعت

تعداد شرکت کنندگان: ۱۰ تا ۱۵ نفر