اعضای معاونت - خانم سکینه داودی

مشخصات عمومی

نام: سکینه

نام خانوادگی: داودی

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۸۲

Mrs. Sakineh Davoodi

?