اعضای معاونت - اعضا
معاون توسعه، مدیریت و منابع

خانم معصومه قارون

خانم معصومه قارون
کارشناس امور اداری و پشتیبانی مدیر امور مالی


آقای رسول پاکدامن خانم نازنین شرف الاسلامی
آقای رسول پاکدامن خانم نازنین شرف الاسلامی
کارپرداز کارگزین کارشناس امور مالی

آقای امیرعباس محمدی آقای ابوالفضل مظلوم خانم سکینه داودی
آقای امیرعباس محمدی آقای ابوالفضل مظلوم خانم سکینه داودی
ماشین نویس ماشین نویس

خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی
خانم شیوا سیف اله زادگان خانم مژگان مهدوی
کارشناس فناوری اطلاعات

خانم شبنم عسکری
خانم شبنم عسکری